Ana Sayfa / Hadisler / Nakşi Silsilesi, Nakşibendi Silsileleri, Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri listesi

Nakşi Silsilesi, Nakşibendi Silsileleri, Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri listesi

Nakşi Silsilesi, Nakşibendi Silsileleri, Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri listesi

Nakşibendi tarikatının altın zincir silsilesi

1. Seyyidina Mevlana Muhammed Mustafa (S.A.V.S.)
2. Seyyid-ul Hulefa, Seyyid-ül Evliya Ebu Bekir es Sıddık (R.A.)
3. Selman Ali Farsi (R.A.)
4. İmam Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir es Sıddık (R.A.)
5. İmam Cafer es Sıddık (R.A.)
6. Bayezid-i Bestami (Tayfur (K.S.))
7. Ebul Hasan Harkani (K.S.)
8. Ebu Ali Farmedi (K.S.)
9. Yusuf-ul Hamedani (K.S.)
10. Ebul Abbas (Hızır A.S.)
11. Abdulhalık Gucdavani (K.S.)
12. Hace Arif Rigveri (K.S.)
13. Hace Mahmut Encer Fagnevi (K.S.)
14. Ali Ramitani (K.S.)
15. Hace Muhammed Baba Semmasi (K.S.)
16. Seyyid Emir Kulal (K.S.)
17. Tarikat Kutbu Şah Muhammed Bahattin Nakşibendi el Buhari (K.S.)
18. Alaettin Muhammed Attar (K.S.)
19. Yakub el Çerhi (K.S.)
20. Ubeydullah Ahrar Semerkandi (K.S.)
21. Muhammed Zahid (K.S.)
22. Derviş Muhammed el Buhari (K.S.)
23. Hacegi Emkeneki as Semerkandi (K.S.)
24. Muhammed Bakibillah Semerkandi (K.S.)
25. Müceddid-u Elf-i Sani imam Rabbani Ahmed Faruki Serhendi (K.S.)
26. Urvetül Vüskaa Muhammed Masum Rababin (K.S.)
27. Hace Seyfeddin a Rabbani (K.S.)
28. Nur Muhammed Bedvani (K.S.)
29. Habibullah Mirza Can-ü Canan-ül Mazhar (K.S.)
30. Gulam Ali Abdullah Dehlevi (K.S.)
31. Ziyaeddin Abu Hasan Mevlana Halid-il Bagdadiy*i-işşami (K.S.)
32. Şeyh İsmail Enerani (K.S.)
33. Has Muhammed Şirvani (K.S.)
34. Şeyh Muhammed Yeragi (K.S.)
35. Seyyid Cemalettin Gazikumuki Hüseyni (K.S.)
36. Ebu Ahmet-i Sughuri (K.S.)
37. Ebu Muhammed Medeni (K.S.)
38. Seyyid Şerafettin Dağıstani (K.S.)
39. Sultan-ül Evliya Abdullah Dağıstani (K.S.)
40. Seyyid-üd Taife Hz. Şeyhuna Üstazina Şeyh Muhammed Nazım EI-Hakkani (K.S.)

A’lü Teala derecatihim daima ve nefeane bi berakati enfasihimil kudsiyye bihurmeti men la nebiyye badehu.

Bu da halidiye kolunun bir diğer altın silsilesi:

1.Seyyidüna ve senedüna ve Mevlana Muhammed Resulullah (Sallallhü aleyhi ve sellem)
2. Mevlana Ebu Bekir-i Siddik (radiyü anh)
3. Mevlana Selman-i Farisi (radiyü anh)
4. Mevlana Kasim bin Muhammed bin Ebu Bekir-i Siddik (radiyü anh)
5. Mevlana Cafer-i Sadik bin Muhammed Sadik (radiyü anh)
6. Mevlana Bayzid-i Bestami (kuddise sirruh)
7. Mevlana Ebu’l Hasan-I Harkani (kuddise sirruh)
8. Mevlana Ebu Ali el-Faremedi (kuddise sirruh)
9. Mevlana Yusuf-I Hemedani (kuddise sirruh)
10. Mevlana Abdülhakim-I Gücdüvani (kuddise sirruh)
11. Mevlana Arif-I Rivegiri (kuddise sirruh)
12. Mevlana Mahmud-I Inciri Fagnevi (kuddise sirruh)
13. Mevlana Ali Ramitemi (kuddise sirruh)
14. Mevlana Muhammed Baba Semmasi (kuddise sirruh)
15. Mevlana Emir Külal (kuddise sirruh)
16. Mevlana Muhammed Behauudin Sah-i Naksibend el-Buhari (kuddise sirruh)
17. Mevlana Alauddin-i Attar (kuddise sirruh)
18. Mevlana Yakub-i Cerhi (kuddise sirruh)
19. Mevlana Ubehdullah-i Ahrar Semerkandi (kuddise sirruh)
20. Mevlana Muhammed Zahid (kuddise sirruh)
21. Mevlana Dervis Muhammed (kuddise sirruh)
22. Mevlana Hace Semerkandi (kuddise sirruh)
23. Mevlana Muhammed Baki Billah (kuddise sirruh)
24. Mevlana Ahmed Faruk-i Serhendi el-Muruf bi’l-Imam-i Rabbani Muceddidi Elf-i Sani (kuddise sirruh)
25. Mevlana Muhammed Masum (kuddise sirruh)
26. Mevlana Seyfüddin-i Ebu’l Berekat Ahmed (kuddise sirruh)
27. Mevlana Muhammed Bedavuni Seyyid Nur (kuddise sirruh)
28. Mevlana Habibullah Can-i Canan el-Mazhar (kuddise sirruh)
29. Mevlana Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)
30. Mevlana Muhammed Halid Ziyauddin (kuddise sirruh)
31. Mevlana Abdullah Mucavir fi Beledillah (kuddise sirruh
32. Mevlana Muhammed Mustafa Ismet Garibullah (kuddise sirruh)
33. Mevlana Halil Nurullah Zagrevi (kuddise sirruh)
34. Mevlana Ali Riza Bezzaz (kuddise sirruh)
35. Mevlana Ali Haydar Ahishavi (kuddise sirruh)

Naksi tarikatinin Hazret-i Peygamber’e (Sallallhü aleyhi ve sellem) varan silsilesine “Silsiletü’z Zeheb” (Altin Silsile) denir.

Kaynak: Irsadü’l Müridin

Altın Silsile’nin Kaynakları

Hz. Ebû Bekir (r.a.) ile başlayan mânevi yol, Bâyezîd-i Bistâmî’ye kadar “Bekriyye” veya “Sıddîkıyye”, Bâyezîd’den Abdülhâlık Gucdüvânî’ye kadar “Tayfûriyye” veya“Bâyezîdiyye”, Abdülhâlık Gucdüvânî’den Şâh-ı Nakşbend Bahâeddin Buhârî’ye kadar “Hacegâniyye”, Şâh-ı Nakşibend hazretlerinden Ubeydullah Ahrâr hazretlerine kadar“Nakşbendiyye” Ubeydullah Ahrâr1 dan İmam-ı Rabbânî’ye kadar “Ahrâriyye” İmam-ı Rabbânî’den Mevlânâ Hâlid Bağdâdî’ye kadar“Müceddidiyye” Hâlid Bağdâdî’den günümüze kadar da “Hâlidiyye” adıyla anılmaktadır.Altın silsilede yer alan sâdât-ı kiram’ın hal tercemeleri için muhtelif kaynaklardan yararlanılmıştır. Özellikle Bâyezid Bistamî’ye kadar olan tesımda yer alan sâdât-ı kiramı genel tarih ve tabakat kitaplarında bulmak mümkündür. Abdülhâlık Gucdüvânî’ye kadar olan silsilede yer alan zevât-ı kiramı da kısmen tasavvuf tabakatında bulma imkânı vardır. Abdülhâlık Gucdüvanî’den sonrakiler ise genellikle Nakşbendî silsilesini anlatan eserlerden istifâde ile kaleme alınmıştır. Bu konuda yazılmış olan eserlerin bşlı-çalan şunlardır:

1. Nefehâtü’1-üns min hazârati’1-kuds: Abdurrahman Câmî (ö. 892/1492) tarafından kaleme alınmıştır. Câmî, bizzat Nakşbendiyye tarikatına mensup bir müelliftir. Eserini, Sülemî’nin Tabakatu’s-sûfiyye’sini Farsçaya çeviren Abdullah Herevî’nin eserini esas alarak kaleme atmıştır. Herevî’nin Tabakatu’s-sûfiyye’slMehdi Tevhidi Pür tarafından neşredilmiştir. (Tahran 1917). Câmî Nefehât’ında 616 sûfînin terceme-i hâl ve menkıbesine yer vermiştir. Bu sûfîlerden 34’ü kadındır. Lâmiî Çelebi tarafından Türkçe’ye çevrilen eser, Osmanlıca olarak birkaç defa basılmıştır (İstanbul 1270, 1289). Lâmiî Çelebi terceme sırasında esere oııbeş kadar sûfînin hâl tercernesiyle menâkıbını ilâve etmiştir. Nefehât tercemesinde “Şeyhu’l-İslâm” unvanıyla anılan zât, Abdullah Ensârî Herevî’dir.

Câmî, eserinde Nakşî meşayıhına dair bilgiler verir. Özellikle şeyhleri Ubeydullah Ahrâr ile Sâ’deddin Kâşgarî için geniş bir malûmat sunmaktadır. Silsilede yer alan sâdât-ı kirâm’ı, Yûsuf Hemedânî’den başlayarak çağdaşları olan Nakşî şeyhlerine kadar anlatmaktadır, (bk. Nefehâtü’1-üns Tere. İstanbul 1289 s. 409-470).

2. Reşehât Aynül-Hayat: Ali b. Hüseyn el-Vâiz el-Kâşif (ö. 909/1532) tarafından kaleme alınmış Farsça bir eserdir. “Safiyyüddîn” lâkabı ile ünlü olan müellif, Câmî gibi Ubeydullah Ahrar’ın bağlılarından olduğu için eserini adetâ bşta şeyhi Ahrâr hazretleri olmak üzere Nakşi meşâyıhını anlatmak üzere kaleme almıştır. Eser, Arapça ve Türkçe’ye terceme edilmiş, Osmanlıca olarak Nefehât gibi pek çok defa basılmıştır. Reşehat’ta da Nefehât’ ta olduğu gibi Yûsuf Hemedânî’den bşlayarak Nakşî meşâyıhı anlatılır. Altmıştan fazla Nakşî Şeyh ve halifesine aid hâl tercemesi ve menâkıb bilgisi verilir. Reşehât müellifinin özellikle çağdşları hakkında verdiği bilgiler önemlidir.

3. Makamât-ı Mazhariyye Nakşî-Müceddidi şeyhlerinden Şah Gulâm Ali Abdullah Dehlevî (ö.1240/1824) tarafından kaleme alınmıştır. Müellif eserini şeyhi Mazhar-ı Cân-ı Canan için yazmışsa da Nakşbendî silsilesi ve şeyhinin üstadlanyla Nakşîlik yolu hakkında genel bilgiler de vermektedir. Eser Hindistan’da (1299) basılmış, İstanbul’da da bu baskıdan ofset olarak tab’edilmiştir. (1990)

4. el-Behcetü’s-seniyye: Muhammed b. Abdullah el-Hânî (ö. 1279/1862) tarafından kaleme alınan bir Nakşî âdâb kitabıdır. M evlâna Halid Bağdadî halifelerinden olan Muhammed el-Hânî eserinde Nakşbendiyye Halidiyye’sinin âdabını, seyr u suluk usûllerini derli toplu olarak telif etmiştir, Eser Arapça olup pek çok defa (İstanbul, 1303,1401) basıldıktan sonra Türkçe’ye de çevrilmiştir. Müellif eserinde mânevi nesepten ve öneminden bahsettikten sonra Nakşî silsilesini de ismen vermektedir, (bk. s. 10-13)

el-Behcetü’s-seniyye, biri Osmanlıca olmak üzere üç defa türkçeye terceme edilmiştir. Osmanlıca tercemesi kısmen muhtasar bir terceme olup silsileye âid bilgiler ihtiva eder. Merhum H. Sami Ramazanoğlu Efendi tarafından ÂDAB adıyla terceme ve neşrettirilen bu Osmanlıca terce-medeki silsile bilgileri, damadı Ömer Kirazoğlu tarafından ilâve edilmiştir, (s. 32-72) Abdülkadir AKÇİÇEK tarafından yapılan (istanbul 1976) yeni harflerle ilk tercemesinde de bu silsile bilgileri kısmen genişletilerek verilmiştir, (bk. s. 47-131), Ali Hüsrevoğlu tarafından yapılan ikinci terceme de de (İstanbul 1980) aynı bilgiler korunmuştur, (s. 35-117).

5. En-Nazmu’1-atîd, İrgamü’l-merid ve ed-Düreru’n-Nadîd: Bu eserlerin üçü de Düzceli M.Zâhid el-Kevserî’ye âiddir. İlki kendisinin de bağlı bulunduğu Hâlidiyye kolunun Gümüşhâneli dergâhı silsilesinin manzum bir listesidir. İkincisi bu manzumenin şerhi niteliğinde olup silsilede
geçen şahıslan anlatmaktadır. Eser, istanbul’da basılmıştır (1328). ed-Dürerü’n-Nadid ise müellifin İrgâmu’l-merîd’e yaptığı ihtisardır, o da matbûdur, (Kahire 1396/1976). İrgâmu’l-merîd, Altın Silsile adıyla türkçeye terceme ve neşredilmiştir.

6. el-Hadâiku’1-verdiyye: Abdülmecîd b. Muhammed el-Hânî’nin tamamiyle Nakşbendiyye silsilesi için yazdığımufassal eserdir (1306). Müellif el-Behcetü’s-seniyye yazan Muhammed el-Hânî’nin oğlu olduğu için tasavvuf ve silsile konularına âşinâdır. Eserinde Nakşî silsilesini üç bölümde inceler. İlk iki bölüm, Hz. Ali yoluyla gelen iki Haydan silsilesidir, üçüncü bölümde ise Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dan gelen silsile ricali anlatılmaktadır. Eser Abdülkadir Akçiçek tarafından terceme ve neşredilmiştir (İstanbul 1986).

7. Hadîkatü’l-evliyâ Hocazâde Ahmed Hilmi’nin eseridir, matbûdur (İstanbul 1318).Hadîkatü’l-evliyâ Nakşbendiyye, Kadiriyye, Sühreverdiyye, Kübreviyye, Rifaiyye, Mevleviyye, Bedeviyye, Desükıyye, Şazeliyye, Sa’diyye silsilelerini anlatan toplam yedi kitapçıktan oluşur. Bunlardan ilkiNakşbendiyye silsilenamesine dâirdir. Müellif kendisi de Nakşî olduğu için bu silsileyi diğerlerine göre biraz daha genişçe tutmuştur. Bayezid Bistamî’den itibaren Mevlânâ Halid Bağdadî ve halifelerine kadar olan silsile ricalini anlatmıştır.

8. Altın Silsile: Necip Fâzıl Kısakürek tarafından şeyhi Abdülhakim Arvâsî’ye kadar olan Nakşî silsilesini anlatan bir eserdir. Eserde toplam 33 velînin terceme-i hâl ve menkıbeleriReşehât, el-Hadâiku’1-verdiyye ve bazı şifahi bilgilere dayanılarak anlatılır.

9. el-İmamu’s-Serhindî, Ebu’l-Hasan Ali en-Nedvî’nin kaleme aldığı bu eser (Kuveyt 1985) İmâm-ı Rabbâni’den itibaren Müceddidî silsile hakkında bilgiler vermektedir.

Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri..

Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri..

1) Şah-ı Levlak Kadim-i Sevda Hazreti MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V)

2) Hazreti EBUBEKİR-İ SIDDIK (RA)

3) Mevlana SELMAN-I FARİSİ (RA)4) Mevlana KASIM İBNİ MUHAMMED İBNİ EBUBEKR-İ SIDDIK (RA)

5) Mevlana CAFER-İ İBNİ MUHAMMED-İ SADIK (RA)

6) Mevlana EBU YEZİD EL BESTAMİ (K.S.)

7) Mevlana EBUL HASEN-İ HARKANİ (K.S.)

8) Mevlana ALİYÜL FARAMEDİ (K.S.)

9) Mevlana YUSUF’ÜL HEMEDANİ (K.S.)

10)Mevlana ABDÜLHALİK GÜCDEVANİ (K.S.)

11)Mevlana ARİF’ÜL RİVEGERİ (K.S.)

12Mevlana MAHMUD-U İNCİR-İ FAĞNEVİ (K.S.)

13)Mevlana HACE ALİ RAMİTENİ (K.S.)

14)Mevlana MUHAMMED BABA SEMMASİ (K.S.)

15)Mevlana HACE EMİR KÜLAL (K.S.)

16)Mevlana BAHAUDDİN ŞAH-I NAKŞIBEND EL BUHARİ (K.S.)

17)Mevlana ALAUDDİN-İ ATTAR (K.S.)

18)Mevlana YAKUB-UL ÇERHİ EL HİSARİ (K.S.)

19)Mevlana UBEYDULLAH AHRAR ES SEMERKANDİ (K.S.)

20)Mevlana MUHAMMED ZAHİD (K.S.)

21)Mevlana DERVİŞ MUHAMMED (K.S.)

22)Mevlana HACE MUHAMMED İMKENEGİ ES SEMERKANDİ (K.S.)

23)Mevlana HACE MUHAMMED BAKİBİLLAH (K.S.)

24)Mevlana (İMAM-I RABBANİ) FARUK-İ ES SERHENDİ (K.S.)

25)Mevlana MUHAMMED MA’SUM ES SERHENDİ(K.S.)

26)Mevlana SEYFÜDDİN EBU BEREKET EL AHMED (K.S.)

27)Mevlana MUHAMMED SEYİDNUR BEDEVANİ (K.S.)

28)Mevlana HABİBULLAHİ CAN-I CANAN EL MAZHAR (K.S.)

29)Mevlana ABDULLAH DEHLEVİ (K.S.)

30)Mevlana ZÜLCENAHEYN HALİD ZİYAUDDİN EL BAĞDADİ (K.S.)

31)Mevlana ABDULLAH MEKKİ EL MUVAVİR Fİ BELEDİLLAH (K.S.)

32)Mevlana MUHAMMED MUSTAFA İSMET GARİBULLAH (K.S.)

33)Mevlana HALİL NURULLAH ZEĞRAVİ (K.S.)

34)Mevlana ALİ RIZA EL BEZZAZ (K.S.)

35)Mevlana ALİ HAYDAR AHISHAVİ (K.S.)

36)Mevlana HACE EL HAC MAHMUD EL OFİ (K.S.)*

*Bilgi; Silsilenin 36. ve son halkası olan HACE EL HAC MAHMUD EL OFİ (K.S.) [Mahmud USTAOSMANOĞLU] İsmailağa Dergahı Postnişinidir. Hala dergahın Şeyhidir…Tarik-i nakşi bend silsilesi
“Herşey için bir anahtar vardır. Cennetin anahtarı ise fukarave mesâkîni sevmektir.” Hadis Deylemi müsnetSilsile:Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)’e kadar uzanan üstadlarzincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağıdemek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir.Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuylainsandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için,rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ilekendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.

 

Silsile-i ŞerifHâlık-ı arz u semâya eyleriz hamd ü senâ
Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-ı hüdaHazret-i Sıddîk u Selmân, Kâsım u Ca’fer gibi
Eylemiş neşr-i hakîkat Bâyezîd-i reh-nümâ

Bü’l-Hasen zât-ı mükerrem Bû Ali kân-ı kerem
Yûsuf-i vâlâ-şiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

Hâce Abdü’l-hâlik oldu Ârif ü Mahmûd’a pîr
Şeyh Alî, Baba, Külâl etti cihânı rûşenâ

Vâris-i taht-ı tarîkat şâh-ı âlem Nakşbend
Eyledi Hâce Alâu’d-din’i halka pîşuvâ

Oldu Ya’kûb’e Ubeydullâh-ı Ahrârî halef
Hazret-i Zâhid’le geldi âleme zevk u safâ

Nûr-i ceşm-i ma’rifet Dervîş Muhammed, Hâcegî
Feyz-i Bâkî’le cihân-ı ma’nevî buldu bakâ

Hazret-i Ahmed müceddid Urvetü’l-vüskâ olup
Şeyh Seyfü’d-dîn ü Seyyîd Nûr’a nûr-ı i’tilâ

Habibullah-ı Mazhar, Şah-ı Abdullah Pir-i Dehlevi
Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i sâlik pür-zıyâ

Seyyid-i âlî-neseb Tâha’l-Hakkarî’den sonra
Pîrimiz Tâha’l-Harîrî oldu kutbi evliyâ

Eyleriz arz-ı dehâlet dergeh-i sâdâta biz
Elhac Mahmud Sami ve Hikmet Efendi kulunu ihvân-ı dîne mağfiret kıl ey Hudâ

Ve sallellahu alâ Seyyidina Muhammedin Nûr’in Nûr
Sübhânel Meliki’l-Azizi’l-Kadir’il-Gafûr

Teslim ol , Hakk dostuna düşen bir yaprak gibi

Çiğnersede ses etme sakin ol toprak ğibi

Her neye noksan bakarsan ol sana noksan olur

Eğer kemaliyle bakarsan ol kemalindir senin.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

hadisler

Cömertlik ve güzel ahlâk

“Cibril (as) bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din (yani İslâm) zâtım (kendim) için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız sürece bu iki hasletle ikrâm ediniz.”

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE